COĞRAFYA MEZUNLARINA ÖĞRETMENLİK DIŞINDA DİĞER DEVLET KADROLARINDA İŞ İSTİYORUZ imza kampanyası

150,000

hedeflenen

1,537

imzalayan

24,669

görüntülenme
Kampanyayı başlatan Emre Kalkan
02.10.2023

Hemen Paylaş

COĞRAFYA MEZUNLARINA ÖĞRETMENLİK DIŞINDA DİĞER DEVLET KADROLARINDA İŞ İSTİYORUZ

Coğrafyacılar, geçmişte hem coğrafyacı (temel olarak Fiziki Coğrafya) hem de jeomorfolog olarak, DMİ'ye ve MTA, DSİ, EİE, İller Bankası, Kara yolları ve Orman Bakanlığı gibi çok sayıda teknik bakanlık ve kuruluşta çalışma olanağı bularak, Türkiye'nin kalkınmasına ve kendine özgü doğal ve fiziksel çevresine ilişkin sorunlarının çözümü, doğal kaynakların belirlenmesi ve korunması gibi konularda çok ciddi katkılarda bulunmuştur.

Coğrafyacılar, bugün de, başta Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, MTA ve DPT gibi uygulamacı ve karar verici kurum ve kuruluşlar gelmek üzere, ülkenin kalkınması ve refahının arttırılması için ilgili kurum ve kuruluşlarda iş bulmak ve çalışmak istemektedir. Ancak başta Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) olmak üzere, birçok kurum, kuruluş ve bakanlıkta, Coğrafyacı’ların yapabileceği, mesleki yetkinlik ve sorumluluk alanına giren işlerde, başka meslek gruplarının çalıştığı, istihdam edildiği görülmektedir.

Bu konuyu yıllardan beri, birçok meslektaşım ve hocamız gibi, ben de hiçbir meslek elamanını, grubunu ve kuruluşunu incitmeden, kötülemeden, yalnız Coğrafyacı'ların konumunu, yapabileceklerini ve bu alandaki gereksinimi, ilgili bakanlık, kurum ve kuruluş yöneticisine anlatmaya çalışmışımdır. Örneğin, son yıllarda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda bir İklim Değişikliği Dairesi kuruldu ve kamu kurumları arasında iklim değişikliği konusundaki eşgüdümü ve işbirliğini artırmak için bir iklim değişikliği üst düzey koordinasyon komitesi (İklim Değişikliği Koordinasyon Kurulu) oluşturuldu. Ne kadar acı ve üzücüdür ki, kurulan İklim Değişikliği Dairesi’nde, lisans ve lisansüstü ders planlarında ayrıntılı ve çeşitli klimatoloji/meteoroloji ve iklim değişikliği dersleri bulunan Fen-Edebiyat ve Edebiyat Fakültelerinin Coğrafya lisans (Coğrafyacı) ve lisansüstü mezunları (Jeomorfolog, Klimatolog) istihdam edilmemiştir.

Coğrafya bölümlerinin lisans ve lisansüstü programlarından mezun olan Coğrafyacı’lar, ilgili öteki bakanlık, kurum ve kuruluşlarının yanı sıra, MGM’de hem Meteoroloji Uzmanı hem de MGM’nin Hava Tahminleri, Meteorolojik Veri İşlem ve Araştırma daire başkanlıklarını içeren Ana Hizmet Birimlerinde, Denetim ve Danışma Birimlerinde, Yardımcı Birimlerde ve Bölge Müdürlüklerinde (ilgili şube müdürlüklerinde ve teknik birimlerinde; sinoptik meteoroloji, büyük klimatoloji ve deniz meteorolojisi istasyonlarında) Coğrafyacı olarak istihdam edilmek (işe girmek), yönetici olabilmek, kurumun hizmet düzeyini yükseltmek ve ülkenin kalkınma ve refahına katkıda bulunmak istemektedir.

Coğrafyacı, en geniş tanımıyla, “doğal, fiziksel, çevresel, sosyoekonomik ve insani verilerden anlayan ve bu verileri elde edebilen; her türlü fiziksel ve sosyal araştırma ve planlama için veri tabanı oluşturan; elde edilen verilerin gelişmiş Coğrafi Bilgi Teknolojilerini (Coğrafi Bilgi Sistemleri, Uzaktan Algılama, Sayısal Haritalama, Arazi Kullanımı Uygunluk Analizleri, vb.) ve istatistiksel analiz yöntemlerini kullanarak alansal ve zamansal analizlerini ve geniş açılı/çok disiplinli sentezini yapabilen; kendine özgü çok disiplinli alansal çözümleme, değerlendirme ve bireşim olanağı ve yeteneğiyle hazırladığı bilimsel çalışmalar ile ülkenin karar geliştirme sürecinde karar vericilere ve planlamaya katkıda bulunan; insan ile yaşadığı fiziksel ve sosyal çevre arasındaki ilişkileri ve etkileşimleri inceleyen; coğrafi özelliklerden ve farklılıklardan kaynaklanan yerel, bölgesel ve küresel sorunları belirleyen ve inceleyen; bunlara uygulanabilir bütüncül çözümler geliştiren ve öneren teknik elemandır.”

Yukarıda verilen tanımlar ve gerekçeler dikkate alındığında, günümüzde coğrafyacılar bütün bakanlıkların araştırma, planlama ve koordinasyonla ilgili birimlerinde, özellikle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, İç İşleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Dış İşleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve TÜBİTAK’ta, Türkiye İstatistik Kurumu’nda, Maden Tetkik ve Arama, Orman Genel Müdürlüğü, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele, Doğa Koruma ve Milli Parklar, Su Yönetimi, Meteoroloji, İller Bankası, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Karayolları, Devlet Su İşleri, Elektrik İşleri ve TRT Genel Müdürlüklerinde; bu genel müdürlüklerin bölge ve taşra kuruluşlarında, valiliklerin bünyesinde oluşturulmuş bulunan İl Araştırma Planlama ve Koordinasyon Müdürlüklerinde, Belediyelerde ve özel sektörde görev alabilirler.

Yukarıda adları geçen bu kuruluşların planlama, etüt-araştırma, eğitim, araştırma-geliştirme (ARGE) ya da araştırma-planlama-koordinasyon (APK) birimlerinde istihdam edilmesi gereken coğrafyacılar, bu kuruluşların verdikleri ve verecekleri hizmetlerin coğrafî planlamasını yaparak, hizmetlerin ülke, coğrafi ve idari bölge, bölüm, yöre ve alan üzerindeki dağılışını, insan-doğal ortam arasındaki karşılıklı etkileşimleri göz önünde bulundurarak inceler, çözümler ve haritalayarak dağılış desenlerini ve coğrafi ilişkileri ortaya çıkarır.

İmza kampanyalarının daha güçlü olup sesini daha çok kişiye duyurabilmesi için bize destek ver!

Hemen KREOSUS sayfamızdan desteğini başlat! Desteğiniz yazılım, tanıtım ve yönetim masraflarımızın karşılanmasında kullanılacaktır.

Yorumlar 488

 1. Fatmanur Ç. 21.06.2023 20:27
  21.06.2023 20:27
  Cografya mezunlari olarak mağduruz, sadece öğretmenlik meslegi degil: DSİ,Karayolları Müd, Çevre ve Şehircilik bakanlığı, Belediyeler, il Özel İdare gibi kurum ve kuruluslarda Coğrafyacı kimliğimiz ile çalismak istiyoruz
 2. Büşra Özbek . 15.04.2023 01:29
  15.04.2023 01:29
  Coğrafya çok dışlanmış
 3. Yusuf T. 05.04.2023 08:58
  05.04.2023 08:58
  Coğrafyacıların hep dışlanmış olması çok üzücü kadroların tekrar düzenlenip coğrafyacı arkadaşlarımızın da kamularda güzel projeler yapmamızı istiyoruz
 4. ${item.displayName} ${item.date}
  ${item.comment}

150,000

hedeflenen

1,537

imzalayan

24,669

görüntülenme

Hemen imzala

Hemen Paylaş!

İmza kampanyalarının daha güçlü olup sesini daha çok kişiye duyurabilmesi için bize destek ver!

Hemen KREOSUS sayfamızdan desteğini başlat! Desteğiniz yazılım, tanıtım ve yönetim masraflarımızın karşılanmasında kullanılacaktır.