657'ye tabi memurlara sicil affı istiyoruz.#memura_af_istiyoruz

Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan memurlar zaman zaman tüzük ve yönetmeliklere aykırı tutum ve davranışlar içerisinde bulundukları gerekçesiyle disiplin cezası ile cezalandırılmaktadırlar. Zaman zaman kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan memurların disiplin cezaları Türkiye Büyük millet meclisi tarafından çıkarılan af kanunları ile affedilmektedir. 23/4/1999 tarihinden 14/2/2005 tarihine kadar işlenmiş fiillerden dolayı verilmiş disiplin cezaları bütün sonuçları ile affedilmiştir. 12/7/2013 tarih ve 6494 sayılı Kanunun 43 . Maddesiyle eklenen ek 1 ‘inci madde ile 28 Şubat 1997 tarihinden sonra verilen disiplin cezaları nedeniyle memuriyetten çıkarılanların, kanunda öngörülen şartlar doğrultusunda kurumlarda daha önceki kadrolarına veya benzer unvanlı kadrolara atanması düzenlenmiştir. Ancak Disiplin Affının “eşitlik” ilkesi gözetilmek suretiyle getirilmesi ve uygulanması gerekir. Af konusunda, sırf tarihten veya bazı keyfi ölçütlerden hareketle farklı uygulamalara gidilmesi, adaleti, vicdan ve hakkaniyeti zedelemektedir. Af, eşitlik ilkeleri gözetilerek eşit uygulanmalıdır. Aksi halde, toplumda algısı yanlış olacak, birilerinin korunduğu ve diğerlerinin bu korumadan yararlandırılmadığı sonucu ortaya çıkacaktır. Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı ve şeref ve haysiyet kırıcı suçlar sebebiyle kurumla sürekli olarak ilişik kesilmesi sonucunu doğuran disiplin cezaları hariç olmak üzere kanun, tüzük ve yönetmelikler gereğince memurlar ve diğer kamu görevlileri ile bu görevlerde bulunmuş olanlar hakkında verilmiş disiplin cezalarının affı çalışma barışının yeniden tesis edilmesi açısından zorunluluk haline gelmiştir. Bu konuda TBMM'nin 657'ye tabi memur ve çalışanların mesleki ve özlük haklarının yeniden revize edilerek çalışma huzurunu tesis edecek şekilde geçmiş dönemleri de kapsayacak disiplin cezalarının affı konusunda yasal çalışma başlatmasını talep ediyoruz.

Aşağıdaki bilgileri girerek hemen imzala

${error.firstName}
${error.email}

${error.city}

İmza kampanyalarının daha güçlü olup sesini daha çok kişiye duyurabilmesi için bize destek ver!

Hemen KREOSUS sayfamızdan desteğini başlat! Desteğiniz yazılım, tanıtım ve yönetim masraflarımızın karşılanmasında kullanılacaktır.